ผลการค้นหา "ประกวดราคา" พบจำนวน 12,046 รายการที่เกี่ยวข้อง

ปบ.๗๒/๒๕๖๓ ประกาศประกวดราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และอื่นๆ ภายในโครงการเคหะชุมชนเชียงราย ๒ ระยะ ๒ (งบกฎกระทรวงปี ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...

ราคากลาง งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และอื่นๆ ภายในโครงการเคหะชุมชนเชียงราย ๒ ระยะ ๒ (งบกฎกระทรวงปี ๒๕๖๓)

15 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการเคหะชุมชนตรัง งบ พ.ร.บ.ปี 2563 (เหลือจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัย โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดตรัง (บ้านแฝด) ส่วนที่ 1 - 2 จำนวน 178 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 ก.ย. 2563

อ่านต่อ...