ผลการค้นหา "โครงการ" พบจำนวน 18,429 รายการที่เกี่ยวข้อง

ระบบจองบ้านออนไลน์

ระบบบ้านว่างพร้อมขายและอาคารเช่าเป็นโปรแกรมประยุกต์ ทางด้าน GIS จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางให้กับผู้ที่สนใจต้องการจะซื้อหรือเช่าที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติโดยสามารถที่จะค้นหา ตรวจสอบที่อยู่อาศัยพร้อมขายและอาคารเช่าพร้อมเช่า ที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมกับสามารถหาที่ตั้ง แผนที่ในการเดินท...

24 เม.ย. 2562

อ่านต่อ...

ระบบภูมิสารสนเทศที่อยู่อาศัย

เป็นระบบให้บริการข้อมูล 3 ฐาน ประกอบด้วยชุมชนผู้มีรายได้น้อย โครงการภาครัฐการเคหะแห่งชาติ โครงการภาคเอกชน โดยให้บริการข้อมูลในรูปแบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และรายงาน

: gis ภูมิสารสนเทศ แผนที่

25 เม.ย. 2562

อ่านต่อ...

ระบบแจ้งความต้องการที่อยู่อาศัย

ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถแจ้งความต้องการที่อยู่อาศัย โดยระบุรูปแบบที่อยู่อาศัยที่ต้องการ ระบุทำเลที่ตั้งของโครงการที่สอดคล้องกับรายได้ของตนเอง ซึ่งระบบจะสามารถจับคู่ข้อมูลความต้องการกับโครงการที่การเคหะแห่งชาติมีอยู่ เพื่อให้ได้ที่อยู่อาศัยที่ตรงกับความต้องการ

31 พ.ค. 2562

อ่านต่อ...